Αριθμός Μητρώου (Registration Number): 11 44 Κ 11 3Κ 00759 00